Syafrial, S.H., M.Sc
Dekan
Dr. H. Pahrudin, HM.
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
Muhaimin, S.Pd, M.I.KOM
Ka. Prodi Ilmu Komunikasi